Ga naar hoofdinhoud

Filosofie/werkwijze

Intakefase

Na je aanmelding volgt een korte telefonische screening om te kunnen bepalen of je hulpvraag past bij Ronduit Jezelf. Als dit het geval lijkt te zijn, word je uitgenodigd voor een eerste gesprek op de praktijk. Er zijn momenteel geen wachttijden voor zowel intake als behandeling en coaching!

Voor het eerste gesprek vul je thuis (online) al een vragenlijst in zodat er reeds informatie beschikbaar is. Dit scheelt veel tijd en doorvragen in de gesprekken op de praktijk. In 1 tot 3 gesprekken van 60 minuten (de intakefase) worden vervolgens je klachten, vragen en doelen in kaart gebracht. Ook vul je online een klachtenlijst (SQ-48) in om een beginmeting van je klachten te bepalen. Tijdens en bij afsluiting van de behandeling vul je deze nogmaals in. Zo kan verandering in je klachten, naast uiteraard het gesprek daarover, waargenomen worden. Het aanbieden van dergelijke vragenlijsten is een verplicht onderdeel van verzekerde zorg, het zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). In de intakefase wordt daarnaast (op de praktijk) ook de HoNOS+ afgenomen. Dit is nodig om de zogenaamde zorgvraagtypering te kunnen bepalen. Zorgvraagtypering is onderdeel van het in 2022 nieuw ingevoerde Zorgprestatiemodel voor de GGz  (zie ook Investering/vergoeding).

Investering/vergoeding >

Behandelplan

Het resultaat van de intakefase is een behandelplan met daarin de (eventueel) gestelde DSM 5 classificatie(s) (vaak ‘diagnose’ genoemd), je doelen voor het traject en hoe daaraan gewerkt zal worden. Als zowel jijzelf als Marieke zich hierin kunnen vinden, start het traject.

Individuele behandel- of coachingsessies duren 45 minuten en vinden meestal wekelijks of tweewekelijks plaats. Regelmatig (om de 5 sessies ongeveer) wordt geëvalueerd om te kijken of er aanpassingen nodig zijn in doelen en/of in te zetten interventies.

Aanmelden/inschrijven >

Methodes

De basis van de filosofie/werkwijze van Ronduit Jezelf is cognitieve gedragstherapie. Daarnaast kunnen worden ook EMDR, en groepscoaching en-trainingen aangeboden worden. Verder vindt Marieke het van grote meerwaarde om te werken aan (spiritueel) bewustzijn.

Cognitieve gedragstherapie (CGt)

CGt is een vorm van therapie waarbij je leert je bewust te worden van je eigen belemmerende, disfunctionele gedachten en gedragingen en deze te veranderen zodat daarmee je gevoelens veranderen en klachten verminderen of zelfs verdwijnen. Je werkt uiteraard samen met Marieke, maar je zult ook buiten de sessies om actief aan de slag gaan. Voor veel mensen is het lastig om ook buiten de afspraken op de praktijk met doelen aan de slag te gaan. Echter, het is wel een heel cruciaal onderdeel van het traject. De daadwerkelijke verandering vindt namelijk niet binnen de vier muren van de praktijk plaats maar in jouw eigen dagelijkse leven. En bedenk; als je naar een sportschool gaat, zal je zelf de gewichten moeten optillen om sterker te worden. De personal trainer kan je adviezen geven en je aanmoedigen, maar (hoe cliché ook); je zult het zelf moeten doen. En waarschijnlijk ook op momenten dat je personal trainer niet naast je staat.

Zo leer je zelf invloed uit te oefenen op je klachten en leer je beter om te gaan met moeilijke situaties of omstandigheden (coping). Bij de afronding van de behandeling wordt samen met jou een terugvalpreventieplan gemaakt zodat je voorbereid bent op situaties waarin het risico op terugvallen in klachten groter is en/of wanneer je de klachten weer opmerkt. Je mentale gezondheid vergt immers, net als je lichamelijke gezondheid, altijd aandacht en onderhoud. Een (kleine en/of tijdelijke) terugval is uiteraard vervelend maar betekent niet dat je ‘terug bij af’ bent. Het doel van therapie is idealiter dan ook dat je jezelf verder kunt ondersteunen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een interventie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of (seksueel, verbaal of fysiek) geweld. EMDR is vrijwel altijd onderdeel van een breder behandelplan (met ook CGt).

Tijdens de EMDR-procedure wordt aan je gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Er wordt gevraagd de gebeurtenis opnieuw (visueel) voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen zijn dat de vingers van de therapeut die heen en weer voor je ogen heen langsgaan. Jij volgt de vingers met je ogen en maakt dus ‘oogbewegingen’. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli.

Na elke set wordt aan je gevraagd wat er in gedachten, in je lichaam en/of emotioneel naar boven komt. Vaak verandert er wat. Na elke set word je gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. Dit proces wordt herhaald totdat de herinnering aan de gebeurtenis emotioneel neutraal voelt en kan soms in 1 sessie (van 90 minuten) afgerond worden. Ook kan er meerdere sessies aan een herinnering gewerkt worden. Uiteraard blijft de herinnering bestaan maar wanneer de EMDR goed heeft gewerkt, merk je dat niet meer (of veel minder) emotioneel van slag raakt bij het terugdenken eraan. Ook zal de herinnering (en alle bijbehorende sensaties) minder snel tot niet meer getriggerd worden in je dagelijks leven.

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit in sommige gevallen wat ‘bijwerkingen’ geven, bijvoorbeeld dat er nieuwe beelden opkomen of dat er verschillende emoties omhoogkomen. Ook wordt zich ‘wat wiebelig’ voelen, hoofdpijn of vermoeidheid vaak genoemd na een sessie. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Coaching

Waar in therapie meer gekeken wordt naar hoe psychische klachten zijn ontstaan, in stand gehouden worden en hoe je ze kunt veranderen zodat ze je niet langer belemmeren, ligt de focus in coaching meer op het benutten van je potentieel en zaken vanuit een ander perspectief bekijken. Het vertrekpunt is bij coaching niet zozeer een klacht of pijn uit het verleden maar eerder een wens en een verlangen voor de toekomst. Denk aan het vergroten van zelfvertrouwen, verbeteren van je zelfbeeld, omgaan met stress en/of perfectionisme, meer regie over je leven ervaren, vragen omtrent zingeving of (spiritueel) bewustzijn of helderheid creëren voor je een belangrijke keuze maakt.

Therapie en coaching is bij Ronduit Jezelf ook in kleine groepen (4 tot 5 personen) mogelijk. Een groep wordt gevormd op basis van soortgelijke en/of complementaire klachten en/of doelen. In een groep vind je (h)erkenning en leer je niet alleen van je eigen inzichten maar ook van die van anderen. In een groep wordt sneller het licht geschenen op je eigen blinde vlekken en profiteer je mee van de interventies bij anderen.

Holistisch

Een holistische benadering houdt in dat er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de delen waaruit iets is opgebouwd. De holistische benadering die Ronduit Jezelf nastreeft, houdt in dat niet alleen aandacht is voor cognities en alles rondom onze ‘mindset’, maar ook voor hetgeen zich op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau afspeelt. Alles hangt namelijk met elkaar samen en is verbonden. Marieke zal reguliere psychologische hulpverlening combineren met spirituele bewustwording en meditatie. Verder is lichaamsgericht werken en de invloed van ademhaling (‘ademwerk’) iets waar Marieke zich verder in gaat ontwikkelen.

Onderdeel van de missie van Ronduit Jezelf is de brug te slaan tussen reguliere en ‘alternatieve’ zorg en deze laatste te ontdoen van het stoffige, zweverige imago. Er is namelijk zoveel meer te ontdekken en te ervaren maar er heerst vaak een taboe op. Marieke zou heel graag zien dat spiritualiteit van ‘alle dag’ wordt.

Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking

Deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbewaking

Ronduit Jezelf houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving en een beroepscode. Marieke volgt regelmatig trainingen en opleidingen in het kader van bij- en nascholing en neemt deel aan een intervisiegroep met collega GZ-psychologen. Ook is Marieke aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen (NVGzP).

Het is wettelijk verplicht je dossier 20 jaar (vanaf het moment waarop de laatste gegevens in het dossier zijn genoteerd) te bewaren. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) geeft je het recht op inzage in je dossier en vernietiging van je dossier (na afloop van je behandeling). Je kunt een dergelijk verzoek schriftelijk indienen.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor hoe met privacygevoelige informatie (zoals persoons- en behandelgegevens) omgegaan dient te worden. Ronduit Jezelf heeft hiertoe een privacyverklaring opgesteld.

Marieke voldoet aan de verplichting voor een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGz.
Klik hier om het kwaliteitsstatuut te lezen.

Mocht je niet tevreden zijn over de hulp en diensten van Ronduit Jezelf dan mag je dit uiteraard (en graag zelfs) met Marieke bespreken. Is dit niet afdoende, of wil/kan je dit niet, dan kun je met klachten over Marieke of over de behandeling terecht bij de klachten-functionaris van de NVGzP, te bereiken via:klachten@nvgzp.nl.

De klachtenregeling is hier te vinden.

Logo NVGzP

Zie voor informatie over de werkwijze ook de Algemene Voorwaarden

De missie van Ronduit Jezelf is therapie en coaching aan te bieden die een brug slaat tussen de reguliere benadering van psychologische hulpverlening en een holistische visie op mentale gezondheid. Daarin heeft ook spirituele ontwikkeling en de connectie tussen ‘hoofd en lijf’ een belangrijke plaats.

Vragen?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op!
T 06 14 21 60 88 of info@ronduitjezelf.nl

Back To Top