Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring Ronduit Jezelf

Ronduit Jezelf, gevestigd aan Parallelweg 46, 7102 DG Winterswijk, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam MTGZP (met Ronduit Jezelf als handelsnaam) en nummer 71922830, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Ronduit Jezelf met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Ronduit Jezelf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
https://www.ronduitjezelf.nl
Parallelweg 46
7102 DG Winterswijk
tel.
0614216088 

Marieke Toebes is de Functionaris Gegevensbescherming van Ronduit Jezelf. Zij is te bereiken via info@ronduitjezelf.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ronduit Jezelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens, IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ronduit Jezelf verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 – godsdienst of levensovertuiging 
– gezondheid (met toestemming kan gezondheidsinformatie bij een andere/eerdere behandelaar en/of verwijzer opgevraagd en opgeslagen worden)
– Burgerservicenummer (BSN)
– Genetische gegevens (bijvoorbeeld ziekten/aandoeningen in je familie) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ronduit Jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, als je hiervoor toestemming hebt gegeven
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ronduit Jezelf analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Ronduit Jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Rechtsgronden
Ronduit Jezelf verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
-toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
-uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
-een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; -een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak/bijeenkomst en/of een commercieel belang. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Ronduit Jezelf gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ronduit Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (wettelijke) bewaartermijnen volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Het is daarmee wettelijk verplicht je dossier 20 jaar (vanaf het moment waarop de laatste gegevens in het dossier zijn genoteerd) te bewaren. De WGBO geeft je het recht op inzage in je dossier en vernietiging van je dossier (na afloop van je behandeling). Je kunt een dergelijk verzoek schriftelijk indienen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Ronduit Jezelf deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk of aangewezen is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld de verwijzer) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. 

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ronduit Jezelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ronduit Jezelf jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Categorie  Naam  Jurisdictie  Doel  Welke gegevens 
Hosting   Bij Dageraad  Verwerker  Hosting en optimalisering website  Surfgedrag en activiteiten op website 
Andere hulpver-leners  Nader te bepalen en altijd met jouw expliciete toestemming   Verantwoordelijke  Samen vormgeven van een behandel-, coachings-, of trainingsaanbod waar jij aan wenst deel te nemen  – Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekening
– BSN 
– Beperkte gezondheidsgegevens (enkel voor het doel van dat specifieke aanbod)  
Verwijzer (huisarts)  Nader te bepalen en altijd met jouw expliciete toestemming  Verantwoordelijke  Terugkoppeling geven over behandeling  – Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN 
-Gezondheidsgegevens (die betrekking hadden op de behandeling) 
DIS/NzA en zorgver-zekeraar  DIS, NZa en zorgver-zekeraar  Verantwoordelijke  Informatie over effectiviteit en efficiëntie van behandelingen  – Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– BSN 
-Gezondheids-gegevens (die betrekking hadden op de behandeling en effectiviteit daarvan) 
EPD  IntraMed  Verantwoordelijke  Het aanmaken, bijhouden en opslaan van een digitaal dossier  Alle persoonsgegevens die je aan Ronduit Jezelf hebt versterkt, inclusief gezondheidsgegevens. Uiteraard is het account van Ronduit Jezelf, en dus ook jouw dossier, daar vergrendeld met wachtwoord en tweestaps authenticatie.  

Echter, bij bijvoorbeeld vragen of storingen, (en alleen wanneer Ronduit Jezelf daar dan om vraagt) kan IntraMed via TeamViewer met het beeldscherm van Ronduit Jezelf meekijken. Als de vraag of storing is opgelost, wordt dit uiteraard weer verbroken. 

IntraMEd is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. 

Doorgifte buiten de EER 
Ronduit Jezelf geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Ronduit Jezelf ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Wijzigingen privacyverklaring
Ronduit Jezelf kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Ronduit Jezelf. Het is verstandig deze regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op deze website worden cookies geplaatst. Voor een overzicht verwijzen we naar de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ronduit Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ronduitjezelf.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ronduit Jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ronduitjezelf.nl. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) van IntraMed (ISO 9001, NEN7510 én ISO27001 gecertificeerd). Het inloggen bij IntraMed geschiedt door een toegangscode van de computer zelf en een tweestaps authenticatie voor het inloggen bij IntraMed. Deze toegangscodes zijn enkel in het bezit van Ronduit Jezelf/Marieke Toebes en zijn nergens anders (of op papier) opgeslagen. Ronduit Jezelf heeft een bewerkersovereenkomst met IntraMed en zij mogen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Ronduit Jezelf, zij mogen zelf niets op eigen initiatief doen met die gegevens en zij hebben een geheimhoudingsplicht. 

 Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen cliëntgegevens in een cloud/digitaal worden opgeslagen zonder expliciete toestemming hiervoor (uiteraard wel na toestemming voor het verzamelen). Ook het medisch beroepsgeheim schrijft niet voor dat hiervoor toestemming voor vereist is. Bij een eventueel onverhoopt datalek doet Ronduit Jezelf er alles aan om dit, waar mogelijk, te herstellen, voert zij een interne incident-analyse uit en onderzoekt zij of melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van de meldplicht datalekken uit de Wbp vereist is.  

Camerabeelden
De eigenaar/verhuurder van het pand waarin Ronduit Jezelf is gevestigd, bouwbedrijf Tenbergen, is in het bezit van een beveiligingscamera aan de voorzijde van het pand (de openbare weg wordt niet gefilmd). Ronduit Jezelf heeft geen toegang tot deze camerabeelden en/of de opslag daarvan. Ronduit Jezelf heeft geen informatie over de (wijze van) opslag van deze beelden (en bijvoorbeeld duur daarvan) en draagt daar dan ook geen verantwoordelijkheid voor.  

Ronduit Jezelf kan je vragen video-opnames te maken van behandelsessies, voor jouw eigen ontwikkeling en/of voor bij- en nascholing van Marieke. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming en de opnamen worden beveiligd opgeslagen en vernietigd zodra ze hun doel voor de opleiding/training hebben gediend. 

Vragen en klachten
Heb je vragen of klachten over de wijze waarop Ronduit Jezelf persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op via info@ronduitjezelf.nl. Wij trachten de klacht naar tevredenheid op te lossen. Ronduit Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Back To Top