Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteitsstatuur Ggz

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
FormatC
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundigeggz , dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goed gekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz – aanbieder

Naam regie behandelaar: MariekeToebes
BIG registraties : 79918108325
Overige kwalificaties:
Afgerond traject tot cognitief gedragstherapeut (EMDR basisopleiding en lid van NVGzP)
Basisopleiding: Pedagogische Wetenschappen
Persoonlijke-mailadres: info@ronduitjezelf.nl
AGB – code persoonlijk: 94101641

Praktijkinformatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK : MTGZP ,met handels naam ; RonduitJezelf
E-mailadres: info@ronduitjezelf.nl
KvK nummer:71922830
Website: www.ronduitjezelf.nl
AGB-codepraktijk: 94066697

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatie model nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook op genomen in he tkwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
De generalistische basis – ggz

2b
.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3.Beschrijving aandachtsgebieden/zorg aanbod

Patiënten / cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zo als aandachts gebieden, typeklachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten / cliënten populatie er uitziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek / doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie  /omgeving in de behandeling, pastue Health (toepassingen) toe, etc.:

– Angst- en stemmingsklachten
– Trauma-gerelateerde klachten
– Rouwverwerking
– Werkgerelateerde problematiek en overbelastingsklachten
– Persoonlijkheidsproblematiek
– Vraagstukken rondom persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
De basis van mijn werkwijze is cognitieve gedragstherapie. Verder bied ik EMDR aan en pas ik technieken toe uit de oplossingsgerichte, en schemagerichte therapie, mindfulness en meditatie.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

– Depressie
– Angst
– Persoonlijkheid
– Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Marieke Toebes
BIG-registratienummer: 79918108325
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Marieke Toebes
BIG-registratienummer: 79918108325

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
de verwijzend huisarts, poh-ggz en/of ggz-instellingen uit de regio

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
overleg en consultatie en/of op- en afschaling van zorg

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: de praktijk nog startende is en de inzet van de ggz-crisisdienst, HAP of SEH bij de cliëntenpopulatie van mijn praktijk naar verwachting niet frequent zal voorkomen.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Ik ben bezig met op het opzetten van een intervisie groep met soortgelijke zorgverleners

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

door aan de hand van gangbare intervisie modellen casuïstiek te bespreken en elkaar vragen te stellen en feedback en adviezen te geven.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.ronduitjezelf.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is:
– Intervisie
– Bij- en nascholing
– Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
– De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.nvgzp.nl en www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: klachten@nvgzp.nl
Link naar website:
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2020/04/klachtenregeling-NVGzP-voorcli%C3%ABnten.pdf

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten


10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
dhr. Brand Coumou 0624193861
mw. Froukje de Groot 0624751899

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.ronduitjezelf.nl

12. Aanmelding en intake


12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Ik ontvang zelf de (telefonische) aanmelding, doe zelf de intake en communiceer met de cliënt over het eventuele vervolg

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend

zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling


13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Mondeling met de cliënt tijdens de behandelsessies en eventueel, mits ik toestemming heb van
cliënt, telefonisch of schriftelijk met de huisarts

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsgesprekken en evaluatie van behandelplan met de cliënt, vragenlijsten en ROM

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Iedere 5 behandelsessies

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Mondeling met de client

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik i
nformeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens


15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Marieke Toebes
Plaats: Winterswijk
Datum: 02-05-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Back To Top