Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Ronduit Jezelf Intake en behandeling (BasisGGz):
-Na aanmelding zul je een eerste kennismakingsgesprek krijgen. Dit heet de intake. De intakefase kan 1 tot 3 gesprekken van 60 minuten in beslag nemen. Na de intake volgt een DSM 5 classificatie (indien van toepassing) en een advies voor behandeling.
-In overleg wordt een behandelplan opgesteld met daarin klachten, diagnose, behandeldoelen en plan van aanpak. Het behandelplan dient regelmatig, doch in elk geval jaarlijks, te worden geëvalueerd.
-Inzake je dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. De leverancier voor onze elektronische dossiers is IntraMed. Zij voldoen aan alle vigerende privacyregelgeving. Conform de WGBO wordt je dossier 20 jaar bewaard, ingaande vanaf het moment dat de laatste gegevens zijn toegevoegd. Je kunt aan het einde van de behandeling indien gewenst een verzoek doen tot vernietiging van het dossier.
-Je behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht. Zij mag alleen met toestemming gegevens verstrekken aan derden. Noodsituaties vormen hierop een uitzondering.
-Tenzij je hier bezwaar tegen hebt stuurt je behandelaar na de intake een bericht aan je huisarts omtrent classificatie en behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd.Dit zal je volledigheidshalve altijd worden gevraagd en benoemd.
-Bij start van de behandeling, tussentijds en bij afronding van de behandeling, zal je gevraagd worden om online vragenlijsten in te vullen om voortgang van de therapie te meten. Dit wordt Routine Outcome Monitoring (ROM) genoemd. De uitkomsten worden voor heel Nederland geanonimiseerd en kunnen centraal worden verzameld door Stichting Benchmark GGZ. Je bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen.Ronduit Jezelf is wel verplicht het aan te bieden om te kunnen voldoen aan de Zorgverzekeringswet.
-Ook wordt de HoNOS+ gebruikt voor de zogenaamde zorgvraagtypering, een verplicht onderdeel van het Zorgprestatiemodel, een nieuw model sinds januari 2022 voor de bekostiging in de GGz.-De behandeling wordt administratief verwerkt volgens het Zorgprestatiemodel. De besteedde tijd bestaat uit directe tijd (gesprekken) en indirecte tijd (bijv. verslaglegging, voorbereiding, correspondentie, overleg met mede-behandelaren) maar enkel de directe tijd wordt zichtbaar op de factuur. De indirecte tijd is verdisconteerd in de tarieven. Je persoonsgegevens komen op de facturen te staan die jij aan je zorgverzekeraar stuurt voor vergoeding van de behandeling. De gegevens worden voor heel Nederland geanonimiseerd en centraal verzameld door het DIS-portal (DBC Informatie Systeem). Je hebt de mogelijkheid een privacyverklaring in te vullen, waardoor er geen codering voor je diagnose op de factuur komt te staan en de gegevens niet verstuurd worden aan het DIS-portal.

Kosten, vergoeding, afzeggen:
-Maandelijks ontvang je een factuur (met een betalingstermijn van 14 dagen) volgens de eisen van het Zorgprestatiemodel. Ronduit Jezelf hanteert voor verzekerde zorg de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA) vastgestelde tarieven. De facturen kun je zelf bij je zorgverzekeraar indienen. De overige (actuele) tarieven staan op www.ronduit jezelf.nl
-Ronduit Jezelf heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. We adviseren je om voorafgaand aan de behandeling na te gaan hoe jij verzekerd bent (natura of restitutiepolis) en hoeveel % je vergoed krijgt. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor, zorg er dus voor dat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Let op dat de kosten voor de behandeling altijd met het (wettelijk of vrijwillig)eigen risico verrekend worden.
-Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd, telefonisch(voicemail), per email of per sms. Bij no-show zonder tijdig bericht wordt een bedrag van €50,-in rekening gebracht, ongeacht de reden van de no-show. Deze rekening is niet te declareren bij je zorgverzekeraar.
-Indien geen classificatie gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt (bijvoorbeeld een zogenaamde aanpassingsstoornis) en je toch behandeling wilt volgen, of als je er zelf voor kiest om buiten de verzekeraar om in behandeling te gaan, dan kost een (intake- of behandel-) sessie van 45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd € 117,33.
–De WGBO (Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst) geeft jou het recht op inzage in het dossier en recht op vernietiging van het dossier, middels een schriftelijk verzoek.
-Bij klachten over de behandelaar kun je eerst bij de behandelaar terecht, om samen tot een oplossing te komen. Bij aanhoudende en ernstige klachten kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVGzP, de beroepsvereniging: klachten@nvgzp.nl. De klachten regeling is hier te vinden. “
-Tot slot: neem bij vragen of onduidelijkheden over deze voorwaarden gerust contact op via info@ronduitjezelf.nl of op 06 14 21 60 88.

Back To Top